Llibertat per Nicaragua

Libertad para Nicaragua

Freedom for Nicaragua

Libertà per Nicaragua

Liberté pour Nicaragua

Freiheit für Nicaragua

Liberdade para a Nicarágua

Des d'algun lloc de Nicaragua / Desde algún lugar de Nicaragua/ From somewhere in Nicaragua

Des d'algun lloc de Nicaragua (o de l'exili) ens arriben veus de denúncia (gairebé sempre anònimes, per protegir-se de la repressió) que volem difondre.
Desde algún lugar de Nicaragua (o del exilio), nos llegan voces de denuncia (casi siempre anónimas, para protegerse de la represión) que queremos difundir.
From somewhere in Nicaragua (or exile), voices of denunciation reach us (almost always anonymous, to protect themselves from repression) that we want to spread.
-


Gestiona aquest web: Comissió catalana pels drets humans a Nicaragua: ddhhn2023@gmail.com // www.libertadparanicaragua.org